Home  /  Restaurants  / The Fatty Bao

The Fatty Bao

Cuisine: Sushi , Asian

The Fatty Bao Menu